Zamknij
Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Placówki oświatowe

 

Pozyskane środki  - placówki oświatowe

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach

1) W 2005 r. ze środków subwencji oświatowej zrealizowano projekt pn. „Klasopracownia języka angielskiego" za kwotę 9.895,42 zł.

2) Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2006 r. zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do biblioteki – 9.799,00 zł.

3) W ramach projektu pn. „Pracownie komputerowe dla szkół podstawowych i gimnazjum” (Europejski Fundusz Społeczny) placówka otrzymała komputery i stację bazową. Projekt zrealizowano w latach 2006–2007.

4) W latach 1999–2008 zrealizowano trzy projekty Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa Programu Socrates – Comenius 1 Partnerska Współpraca Szkół. Pozyskane środki to: 10.380,00 euro i 31.646,06  zł. Środki były przeznaczone na wizyty studyjne nauczycieli w szkołach partnerskich w Portugalii, Niemczech, Hiszpanii, Bułgarii, Anglii oraz w szkole w Wilkowicach, a także na zakup pomocy dydaktycznych tematycznie związanych z realizacją projektu.

5) W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” placówka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 11.985,00 zł na sprzęt rekreacyjny do miejsc zabaw w szkole. Okres realizacji: 2009–2010.

6) W 2011 r. w ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV”, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe, szkoła otrzymała sprzęt sportowy o wartości 4.467,30 zł.

7) W ramach programu „Ratujmy i Uczmy Ratować” prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy szkoła otrzymała w 2012 r.  sprzęt do nauki ratowania życia – 5 fantomów, za kwotę 1.192,66 zł.

8) W 2014 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za kwotę 11.000,00 zł zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich. Zakupiono m.in.: projektor, mobilną tablicę, komputer, monitor.

9) W latach 2013-2015 w szkole realizowany był projekt systemowy „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt komputerowy (notebooki, tablety), wykonano także sieć bezprzewodową Wi-Fi i zamontowano zestaw radiowych punktów dostępowych, zapewniających dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których zainstalowano sprzęt komputerowy. Zakupiono materiały papiernicze, plastyczne oraz inne artykuły dla potrzeb uczniów. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli odpowiedzialnych za projekt oraz dla dyrektora.  Wartość projektu to 40.000,00 zł.

 


Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej

1) W ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” (Europejski Fundusz Społeczny) szkoła otrzymała w 2008 r. pracownie komputerową, w skład której wchodzą: 10 komputerów, serwer, 11 monitorów, notebook, projektor, skaner, klawiatury, myszy, mikrofony, słuchawki, sieć logistyczna, pełne oprogramowanie wszystkich komputerów, ochrona antywirusowa. Całkowity koszt pracowni komputerowej to 40.506,94 zł.

2) Ze środków pozyskanych z rezerwy subwencji MEN w 2007 r. został wyposażony gabinet pedagoga, w skład którego wchodzą komputer i meble. Całkowity koszt gabinetu pedagoga to 9.769,11 zł.

3) W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” placówka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 5.913,00 zł na sprzęt rekreacyjny do miejsc zabaw w szkole. Okres realizacji: 2009–2010.

4) W ramach programu „Ratujmy i Uczmy Ratować” prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy szkoła otrzymała w 2010 r.  sprzęt do nauki ratowania życia – 5 szt. fantomów, za kwotę 1.192,66 zł.

5) W ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV” prowadzonego przez Starostwo Powiatowe, w 2011 r. placówka otrzymała sprzęt sportowy za kwotę 4.467,30 zł.

 

 

Gimnazjum im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie

1) Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2007 r. zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do czytelni – 9.819,00 zł.

2) Projekt pn. „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych”, dofinansowany w 2007 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu placówka otrzymała za kwotę 16.530,12 zł: 4 komputery, 4 klawiatury, 4 myszki, 4 mikrofony stacjonarne, 4 słuchawki, 4 monitory LCD, instalację sieci LAN oraz licencje i nośniki  na oprogramowanie.

2) Projekt pn. „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja: szkolenia marzec – sierpień 2010 r.; rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012. W ramach projektu: przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli (150 godz.); zrealizowano 272 dodatkowe godziny na lekcje fizyki, matematyki, chemii, języka polskiego na dwa oddziały klasowe; zakupiono: książki, poradniki i słowniki, testy, artykuły papiernicze i słowniki dla każdego ucznia uczestniczącego w programie, zestawy uczniowskie do doświadczeń z elektrycznością, bryły geometryczne, materiały i pomoce dydaktyczne dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie, zestaw brył do nauki matematyki, laptop, zestaw multimedialny (tablica sucho-ścieralna, projektor multimedialny, programy multimedialne), zestawy chemikaliów do pracowni chemicznej, pomoce dydaktyczne z fizyki, pomoce dydaktyczne z matematyki oraz programy multimedialne.

3) Projekt pn. „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”, zrealizowany w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zakupiono: tablicę interaktywną, projektor multimedialny, notebook, drukarkę, aparat cyfrowy, oprogramowanie i materiały papiernicze. Przeprowadzono także szkolenia dla nauczycieli matematyki i fizyki.

4) Projekt pn. „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” – projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego, realizowany w terminie od marca 2013 r. do czerwca 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wsparcie nauczycieli w zakresie poprawy efektów kształcenia, zdobycia wiedzy i umiejętności pracy z uczniem zdolnym, rozwijania kompetencji i uzdolnień uczniów, a także wsparcie nauczycieli we wdrażaniu zmian w kształceniu zawodowym.

5) Projekt pn. „Na własne konto” – adresowany do uczniów gimnazjów znajdujących się na terenach wiejskich  z gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z terenu całej Polski. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie do rozwoju osobistego i zawodowego młodego człowieka. Poprzez zabawę uczeń uczy się efektywnie gospodarować własnymi pieniędzmi, tworzyć plany oszczędzania i budżety domowe, aby łatwiej poradzić sobie w nowoczesnym, szybko zmieniającym się świecie. Projekt realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im Macieja Rataja. Realizacja: listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r.

6) „YOUNGSTER” – program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan. W ramach programu uczniowie klas III zyskali dodatkowe lekcje z języka angielskiego. Uczestnicy zostali wyposażeni w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka. Realizacja: rok szkolny 2014/2015.  

7) „YOUNGSTER” – program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan. W ramach programu uczniowie klas III zyskali dodatkowe lekcje z języka angielskiego. Uczestnicy zostali wyposażeni w komplety nowoczesnych materiałów do nauki języka. Realizacja: rok szkolny 2015/2016.  

8) W roku 2014 szkoła uczestniczyła w projekcie Gminy Lipno z Powiatem Leszczyńskim „Rozwijamy nasze szanse” w części dotyczącej młodzieży. W projekcie wzięło udział 17 gimnazjalistów i 3 absolwentów. Młodzież uczestniczyła w 60 godzinach zajęć z zakresu rozwijania kompetencji  społecznych i doradztwa zawodowego, w zajęciach integracyjnych oraz w Obozie Aktywnej Integracji. Ze środków unijnych w trakcie projektu pozyskano pomoce do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego m.in. program „Piramida kariery” oraz program „Kariera na Maksa” - obydwa programy wykorzystywane są przez doradcę zawodowego do pracy z uczniami.

9) Czterokrotnie uczniowie szkoły uczestniczyli w turnusach profilaktycznych w Młodzieżowym Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie. Pobyt uczniów sfinansowany jest w dużej części z funduszów Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

10) Projekt „EDUKACJA DLA PRACY" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty systemowe, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła wzięła udział w projekcie, kierując na dwudniowe szkolenie ”Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” troje nauczycieli z placówki. Po szkoleniu otrzymano materiały, w formie poradników, broszur i programów multimedialnych, które wprowadzono do Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Uczniowie i ich rodzice korzystają z materiałów na każdym poziomie.

11)  Projekt autorski w oparciu o „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”. Realizacja trzydniowych warsztatów i pobyt uczniów finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt jest realizowany z młodzieżą klas II. W ramach warsztatów realizowane są treści profilaktyczne i ćwiczone kompetencje społeczne.

12) Program autorski „Widzę, słyszę, czuję… reaguję”  - program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej jest skierowany do uczniów klas I Gimnazjum w Lipnie. Uczniowie podczas dwudniowych warsztatów pracują nad przejawami przemocy rówieśniczej, analizują jej skutki krótkofalowe i długofalowe. Program finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13) FAMICO – międzynarodowy projekt dotyczący doradztwa zawodowego, realizowany w partnerstwie sześciu instytucji z różnych krajów UE. Głównym celem projektu jest zapewnienie doradcom zawodowym narzędzi, metod i odpowiedniego nastawienia do pracy z rodzinami i dziećmi w różnym wieku. Szkoła uczestniczyła w projekcie delegując pedagoga szkolnego do udziału w dwóch sesjach szkoleniowych  w Łodzi oraz kilku spotkaniach on-line z prowadzącym. Otrzymano materiały do pracy z młodzieżą i ich rodzicami.

 

 

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach

1) W ramach projektu pn. „Pracownie komputerowe dla szkół podstawowych i gimnazjum” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, placówka otrzymała komputery i stację bazową. Projekt zrealizowano w latach 2006–2007.

2) Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2007 r. wyposażony został gabinet pedagoga – 9.611,00 zł. Natomiast w 2010 r. wyposażono czytelnię – 9.992,00 zł.

3) W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” placówka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 5.911,00 zł na sprzęt rekreacyjny do miejsc zabaw w szkole. Okres realizacji: 2009–2010.

4)  W ramach programu zdrowotnego „Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV” prowadzonego przez Starostwo Powiatowe, w 2011 r. szkoła otrzymała sprzęt sportowy do gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej na kwotę 4.467,30 zł.

5) W 2014 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za kwotę 15.741,00 zł zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich.

6) W 2015 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za kwotę 6.000,00 zł zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lipnie

1) Ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2006 r. zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do biblioteki – 9.995,00 zł. Natomiast w 2009 r.  wyposażono gabinet logopedy – 9.758,00 zł.

2) Projekt pn. „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych – wyposażenie bibliotek szkolnych”. W latach 2007–2008 z Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła otrzymała 1 komputer nauczycielski, 4 komputery uczniowskie oraz urządzenie wielofunkcyjne.

3) W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” placówka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 11.889,00 zł na sprzęt rekreacyjny do miejsc zabaw w szkole. Okres realizacji: 2009–2010.

4) Projekt pn. „Doskonalenie metod uczenia się, pokonywania trudności edukacyjnych w początkowym etapie nauczania przez uczniów mających problemy w procesie uczenia się i nauczania” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: 01.12.2009 r. – 31.05.2010 r. Wartość projektu to 50.000,00 zł.

5) W 2014 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za kwotę 11.000,00 zł zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci 6-letnich.

 

 

Ponadto:

W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”, polegającego na dostarczeniu pomocy uczniom o najniższych dochodach wydatkowano: 2007 r. – 15.919,23 zł; 2008 r. – 6.581,10 zł; 2009 r. – 12.604,90 zł; 2010 r. – 13.614,00 zł; 2011 r. – 12.973,50 zł;  2012 r. – 11.851,90 zł; 2013 r. – 19.941,15 zł; 2014 r. - 16.759,28 zł; 2015 r. - 6.065,80 zł; 2016 r. - 575,00 zł.

 

 

Przedszkole w Lipnie

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 01.10.2008 r. – 31.07.2009 r. dla 203 dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Lipno, przeprowadzono 315 godzin zajęć z języka angielskiego. Projekt pn. „Angielski w przedszkolach” zrealizowany w partnerstwie. Projektodawca – Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju w Poznaniu.

2. Przedszkole w Lipnie realizuje projekt pn. „Gmina Lipno stawia na przedszkolaków”, wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji: 01.07.2016 r. do 31.08.2017 r.  Głównym celem projektu jest: zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat w Gminie Lipno poprzez utworzenie 12 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Goniembicach; podniesienie wiedzy oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 12 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych; podniesienie kwalifikacji 1 nauczycielki, biorącej udział w studiach podyplomowych. W ramach projektu zaplanowano także doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada zorganizowanie 294 h zajęć dodatkowych: zajęcia rozwijające sprawność ruchową, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające rytmiczno-ruchowe, indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Wartość projektu: 148 741,40 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 126 430,19 zł.Beneficjentem projektu jest Gmina Lipno.

 

Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x